سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

زهرا زاده نصیر –
حمید توفیقی –

چکیده:

همزمان با گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات(فاوا ) و تأثیر این فناوری بررشد اقتصادی، بهره وری و نابرابری دستمزد نظریههای رشد درونزا رابطه نابرابری درآمد و رشداقتصادی را تح تالشعاع خود قرار دادند. تئوریهای جدید بیان میکنند که، افراد از نظر داراییها و موهبت اولیه با یکدیگر متفاوت هستند، و این ناشی از تفاوت در مهارت، یادگیری در حین کار و سرریز دانش افراد است که بر رابطه نابرابری درآمد و رشد اقتصادی مؤثر واقع میشود. بنابراین هدف از این مقاله بررسی رابطه رشد اقتصادی و نابرابری درآمد تحت تأثیر فاوا برای دو گروه ۲۰۰۶ میباشد. برای برآورد مدل از روش اقتصاد – کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در دوره زمانی ۱۹۹۵ سنجی پانل ایستا استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که برای کشورهای توسعه یافته اثر شاخص فاوا و نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار است. ولی اثر تقابل این دو بر روی رشد اقتصادی معنادار نمیباشد. برای کشورهای درحال توسعه اثر شاخص نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی منفی و معنادار میباشد، ولی شاخص فاوا دارای اثر معناداری بر رشد اقتصادی این کشورها نمیباشد. اثر تقابل فاوا و توزیع درآمد بر روی رشد اقتصادی این گروه، منفی و معنادار میباشد، که منجر به کاهش اثر فاوا بر روی رشد و بدتر شدن اثر نابرابری درآمد بر روی رشد این گروه از کشورها میشود.