سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمهدی متولیان – دانشگاه مازندران
شهناز پولادی – دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

چکیده:

هدف اصلی تحقیق بررسی رابطه میزان برون گرایی زن با میزان توهین از سوی شوهر می باشد. پاسخگویان ۳۹۸ نفر اززنان ۱۸ تا ۶۴ ساله ای بودند که برای کارهای درمانی به بیمارستانهای تهران مراجعه کردند. پاسخگویان از تکنیک نمونهگیری چند مرحله ای انتخاب شدند و از مقیاس اندازه گیری توهین همسر و پرسشنامه برون گرایی برای جمع آوری داده هااستفاده شد. نتایج نشان داد ۸۶٪ از زنان پاسخگو، توهین از سوی شوهر را تجربه کردند. بعلاوه تحقیق نشان داد رابطهمعنا داری بین برون گرایی زن با میزان توهین از سوی شوهر وجود دارد.