سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اکرم ملک زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور،کارشناسی رشته روانشناسی
افسانه ساریخانی خرمی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور،کارشناسی رشته روانشناسی

چکیده:

هدف از این پژوهش تعیین رابطه بین پنج عاملی شخصیت نئو با رضایت شغلی در کارکنان آموزش و پرورش شهرستان خرم بید می باشد که به منظور دست یابی به این هدف از پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو که توسط مک کری و کاستا ( ۱۹۹۲ ) و پرسشنامه رضایت شخصی هرزبرگ که توسط دالت و همکارانش ( ۱۹۹۶ ) در قالب تئوری دو عاملی هرزبرگ مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان که جمعاً ۷۰ نفر می باشند تشکیل می دهند که با توجه به محدود بودن جامعه تمامی ۷۰ نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری Spss مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری توصیفی ( میانگین و انحراف استاندارد ) و آمار استنباطی ( ضریب همبستگی پیرسون ) استفاده شده است. براساس فرضیه های پژوهش تحلیل داده ها نشان می دهد که ارتباط منفی و معنی داری بین انعطاف پذیری و روان رنجوری با رضایت شغلی و ارتباط مثبت و معناداری بین مسئولیت و برون گرایی با رضایت شغلی وجود دارد اما بین بعد شخصیت دلپذیر بودن و و رضایت شغلی ارتباط معنی داری وجود نداشت.