سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

عذرا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه شهید چمران (نویسنده مسئو
حسن فرازمند – دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
عذرا بیاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان

چکیده:

بررسی تورم از موضوعات مهم در حوزه سیاستگذاری و برنامه ریزی اقتصاد ملی هر کشور است. بررسی نظری و تجربی تورم نان می دهد، تورم بعنوان متغیر هدف، تحت تأثیر عوامل زیادی قرار دارد که بسیاری از آنها قابل شناسایی و اندازه گیری انفرادی نیستند. بنابراین، تفکیک اثر جمعی این گونه عوامل به عنوان متغیرهای غیر قابل کنترل از متغیرهای کنترل مهم است. بدین منظور این مقاله رابطه تورم و نااطمینانی تورم را در ایران با استفاده از مدلهای GARCH و داده های ماهیانه ۱۳۶۹-۱۳۹۰ (از فروردین ۱۳۶۹ تا اسفند ۱۳۹۰) بررسی می کند. ابتدا مدل تورم و نااطمینانی در چارچوب الگویهای گارچ تصریح شده، سپس الگوی اقتصاد سنجی با استفاده از نرم افزار Eviews.6 برآورد گردید و نتایج کمی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که نااطمینانی در چارچوب شوکهای مثبت و منفی دارای اثرات نامتقارن بوده و اثر اهرمی در اقتصاد ایران وجود دارد. همچنین، نتایج آزمون علیت گرنجری نشان می دهد که تورم، علیت گرنجری نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران بوده ولی عکس آن برقرار نیست.