سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهاره گوران – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه محیط زیست دانشگاه کردستان
بابک سوری – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه کردستان
سارا ماجدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه محیط زیست دانشگاه کردستان

چکیده:

آرسنیک و ترکیبات آن برای سلامتی انسان و سایر جانداران مشکل مهمی محسوب می شود که در این خصوص خاک ها ی آلوده به ارسنیک ازجمله منابع عمده آلودگی زنجیره های غذایی و منابع آب به این فلز سنگین قلمداد میگردند. غلظت قابل توجه ارسنیک در خاکهای آهکی دشت قروه از یک سو و گزارشات مبنی بر آلودگی منابع آب منطقه حکایت از نقش محوری خاکهای مذکور در آلوده سازی منابع آب به این فلز سنگین دارد. در این مطالعه شدت آبشوئی پروفیلی حدود یکصد نقطه در زیر حوزه شرقی حوزه آبخیز دشت قروه بعنوان قطب کشاورزی استان کردستان بررسی شد و رابطه میان آن با خصوصیات فیزیکو شیمیائی و همچنین تحرک ارسنیک در پروفیل خاک منطقه مطالعه گردید. ازاینرو روابط میان پارامترهای موثر بر آبشوئی پروفیلی با تحرک ارسنیک از سطح به عمق با استفاده از درونیابی نقشه مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میزان همبستگی بین تجمع آرسنیک و محصولات نهائی آبشوئی در خاکهای مذکور از جمله اکسیدهای آزاد آهن (Fed) در دو عمق ۰-۱۰ و ۴۰-۵۰ به ترتیب معادل ۷۶۸/۰ و ۷۶۴/۰ (۰۰۱/۰ = α) میباشند.