مقاله رابطه میزان تبخیر از سطح تشتک تبخیر کلاس A با محتوی نسبی آب برگ دو رقم کلزا (.Brassica napus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۵ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۸۱ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: رابطه میزان تبخیر از سطح تشتک تبخیر کلاس A با محتوی نسبی آب برگ دو رقم کلزا (.Brassica napus L)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله تشتک تبخیر
مقاله محتوی نسبی آب برگ
مقاله تبخیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پازکی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شیرانی راد امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: شمسی کیوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی رابطه بین مقادیر مختلف تبخیر از سطح تشتک تبخیر کلاس A با محتوی نسبی آب برگ (RWC) و تعیین مناسب ترین زمان آبیاری دو رقم کلزا، آزمایشی در یک طرح فاکتوریل اسپلیت پلات قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو منطقه پاکدشت و کرج اجرا گردید. دورهای آبیاری بر اساس ۴۵، ۶۵ و ۸۵ میلی متر تبخیر از سطح تشک تبخیر کلاس A و مقدار آب یاری به میزان ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ درصد آب تبخیر شده، پس از خروج گیاه از مرحله روزت منظور شدند. مقدار آب آبیاری منظور شده به روش فوق به عنوان عاملی اصلی و رقم های طلایه و PF7045.91 به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. بدین ترتیب با محاسبه تبخیر و تعریق تجمعی از سطح تشتک تبخیر کلاس A و با در نظر گرفتن مقدار آب آبیاری بر حسب درصد، قبل از آبیاری هر یک از کرتها اقدام به اندازه گیری محتوی نسبی آب برگ گردید. نتایج حاصل نشان داد که با کوتاه شدن دور آبیاری تا ۴۵ mm و محتوی نسبی آب برگ ۷۴٫۲۲% که معادل افزایش مقدار آب مصرفی تا  %80آب تبخیرشده بود، عملکرد دانه به حداکثر میزان خود یعنی ۲۵۳۸ kg/ha رسید. در دور آبیاری ۶۵، بیش ترین میزان عملکرد در محتوی نسبی آب برگ ۶۷٫۴۰% و یا به عبارت دیگر آبیاری به میزان ۸۰% مقدار آب تبخیر شده و معادل kg/ha  2252 بود. کمترین میزان عملکرد دانه در دورآبیاری ۸۵ mm و محتوی نسبی آب برگ ۶۱٫۶۷% و یا به عبارت دیگر در مقدار آب مصرفی ۶۰% آب تبخیر شده از سطح تشتک تبخیر کلاس A و به میزان ۱۰۴۶ kg/ha حاصل گردید. لذا چنین نتیجه گیری می شود که در دورهای آبیاری ۴۵ mm و ۶۵ یا تنش های آبی ضعیف، انجام آبیاری در محتوی نسبی آب برگ بیش تر از مقدارهای ذکر شده تاثیری در افزایش عملکرد ندارد. متوسط مقدار محتوی نسبی آب برگ رقم PF7045.91 و طلایه در دور ها و مقدار های آب مصرفی مورد آزمون به ترتیب معادل۷۰٫۱۵  و ۶۸٫۷۵ درصد بود، این امر نشان دهنده مقاومت بیش تر رقم PF7045.91 به خشکی بوده و به نظر می رسد می توان از این شاخص به عنوان معیاری جهت گزینش ارقام مقاوم به خشکی استفاده نمود.