مقاله رابطه میزان استفاده از بازی های رایانه ای با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی از صفحه ۵ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: رابطه میزان استفاده از بازی های رایانه ای با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازی های رایانه ای
مقاله سلامت روانی
مقاله عملکرد تحصیلی
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفاریان همدانی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: دایی زاده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: بیات یعقوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی رابطه استفاده از بازی های رایانه ای با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان انجام گرفت. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهرستان گالیکش (استان گلستان) بود که تعداد آنها در سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۹۱، ۱۵۷۶ نفر بود. حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر حسب توزیع پایه ۳۱۰ نفر انتخاب شد. ابزار اندازه گیری، پرسش نامه بود که از پرسش نامه سلامت عمومی SCL -25 با پایایی ۰٫۸۸ و پرسش نامه محقق ساخته (جهت گردآوری اطلاعات پیرامون میزان استفاده و نوع بازی های رایانه ای) با پایایی ۰٫۸۲۶ استفاده شد. اطلاعات با استفاده از آزمون کای اسکوئر و آزمون t و ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بین میزان استفاده از بازی های رایانه ای و سلامت روان دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد. بین میزان استفاده از باز های رایانه ای و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد. بین سلامت روانی دانش آموزان با توجه به نوع بازی رایانه ای (ساده و خشن) مورد استفاده، تفاوت معناداری وجود ندارد. بین عملکرد تحصیلی دانش آموزان با نوع بازی های رایانه ای مورد استفاده، رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که بازی های رایانه ای بر سلامت روان و عملکرد تحصیلی تاثیر دارد. لذا، ضروری است، والدین بر میزان استفاده و نوع بازی های رایانه ای توسط فرزندان دقت بیشتری داشته باشند.