مقاله رابطه میزان استفاده از اینترنت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی کاشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۷۸ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: رابطه میزان استفاده از اینترنت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی کاشان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتیاد به اینترنت
مقاله پیشرفت تحصیلی
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تمنایی فر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صدیقی ارفعی فریبرز
جناب آقای / سرکار خانم: گندمی زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: امروزه اینترنت به تدریج قسمت زیادی از زندگی روزانه افراد به خصوص جوانان را اشغال کرده است. هر ساله گزارش های زیادی از اعتیاد به اینترنت جوانان ذکر می شود. اختلال اعتیاد به اینترنت یک اختلال فیزیولوژیک- روانی شامل تحمل (بالارفتن مصرف)، نشانه های جدایی، افت تحصیلی و از هم گسیختگی عاطفی در ارتباط های اجتماعی است.
هدف: مطالعه به منظور تعیین رابطه اعتیاد به اینترنت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه تحلیلی از بین ۱۲۴۸۰ نفر دانش آموز مقطع دوم و سوم متوسطه شهرستان کاشان، تعداد ۴۰۰ نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ انتخاب شدند. برای اندازه گیری میزان اعتیاد به اینترنت دانش آموزان از آزمون ۲۰ سوالی اعتیاد به اینترنت یانگ و برای پیشرفت تحصیلی از معدل دانش آموزان استفاده شد. داده ها با آزمون های آماری تی و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
یافته ها: بین اعتیاد به اینترنت و پیشرفت تحصیلی با %۹۹ اطمینان رابطه معنی دار آماری وجود داشت (P=0.01). آزمون تی تفاوت آماری معنی داری بین اعتیاد به اینترنت در دختران و پسران نشان نداد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، اعتیادبه اینترنت موجب افت تحصیلی دانش آموزان می شود و لازم است دست اندرکاران جهت آموزش استفاده بهتر از اینترنت و پیشگیری از اعتیاد به آن برنامه ریزی کنند.