مقاله رابطه میزان آشنایی و کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر هریس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی از صفحه ۸۵ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: رابطه میزان آشنایی و کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر هریس
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آشنایی با فن آوری اطلاعات و ارتباطات
مقاله کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات
مقاله پیشرفت تحصیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ستاری صدرالدین
جناب آقای / سرکار خانم: نامور یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: حاج نظری یوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق، با هدف تعیین رابطه میزان آشنایی و کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر هریس با روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام یافته است. جامعه آماری تحقیق، شامل دانش آموزان مقطع متوسطه شهر هریس در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ به تعداد ۱۸۰۰ نفر (شامل ۹۷۰ نفر پسر و ۸۳۰ نفر دختر) می باشد. از میان آنها تعداد ۳۱۷ نفر به عنوان نمونه آماری به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات، شامل پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظر متخصصان تایید شده و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ برای متغیر میزان آشنایی با فن آوری اطلاعات و ارتباطات ۰٫۷۸ و برای متغیر میزان استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات ۰٫۷۴ به دست آمده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون انجام گرفته است. نتایج نشان داد که بین میزان آشنایی با فن آوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان همبستگی معنی دار وجود دارد.