مقاله رابطه میان هوش هیجانی و مهارت های اطلاع رسانی و مرجع مجازی در کتابداران کتابخانه های منتخب دانشگاه های علوم پزشکی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: رابطه میان هوش هیجانی و مهارت های اطلاع رسانی و مرجع مجازی در کتابداران کتابخانه های منتخب دانشگاه های علوم پزشکی ایران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هیجانی
مقاله خدمات مرجع
مقاله مرجع مجازی
مقاله کتابداران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمداسماعیل صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: موحدی فریده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مهارت های هوش هیجانی می توانند به عنوان راه بردی مفید در تعامل بین کتابدار و مراجعه کننده در نظر گرفته شود تا از طریق آن نیاز مراجعان و خدمات درخواستی آنان به بهترین نحو شناسایی گردد. بنابراین توجه به آن مهارت ها در روند ارتباط کتابداران با کاربران می تواند بسیار حایز اهمیت باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناخت رابطه هوش هیجانی و مهارت های اطلاع رسانی مرجع مجازی در کتابداران کتابخانه های منتخب دانشگاه های علوم پزشکی کشور بوده است.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی تحلیلی است. جامعه پژوهش شامل ۴۴ نفر از کتابداران کتابخانه های منتخب دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال ۱۳۸۹ بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه استاندارد هوش هیجانی و پرسش نامه محقق ساخته مهارت های میز مرجع مجازی بود که مولفه های مستخرج در آن بر اساس مطالعه متون و منابع مرتبط با این حوزه گردآوری گردید. روایی پرسش نامه ها با استفاده از نظر متخصصان موضوعی و پایایی آن ها بر اساس Cronbach alpha برای پرسش نامه هوش هیجانی  a=0.82و پرسش نامه مهارت های میز مرجع مجازی  a=0.92مورد تایید قرار گرفت و داده ها به وسیله شاخص های مرکزی و پراکندگی آمار توصیفی و آزمون های آماری پارامتری t تک نمونه ای و t برای گروه های مستقل و همچنین ضریب همبستگی Pearson مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: در توصیف مولفه های هوش هیجانی، بزرگترین میانگین مربوط به مولفه خودانگیزی (۱۲٫۳۴)، کوچکترین میانگین مربوط به مولفه مدیریت استرس (۱۲) به دست آمد. در توصیف مولفه های اطلاع رسانی و مرجع مجازی، بزرگترین میانگین مربوط به مولفه ارتباط با کاربر (۵۵٫۶۱)، کوچکترین میانگین مربوط به مولفه اشاعه و انتقال اطلاعات (۲۷٫۸۰) به دست آمد. میانگین هر یک از مولفه های مهارت های خودآگاهی، توان سازگاری، خودانگیزی، مدیریت استرس، خلق و خوی عمومی از میانگین مقیاس کمتر است. میانگین مولفه مهارت های شخصی و حرفه ای به ترتیب با میانگین های ۱۱٫۸۳ و ۴٫۱۶ از میانگین مقیاس بیشتر است. اما میانگین مولفه ارتباط با کاربر و انتقال اطلاعات از میانگین مقیاس کمتر است، در حالی که بین مهارت اطلاع رسانی و مرجع مجازی با میانگین مقیاس تفاوت معنی داری مشاهده نشد. بین مولفه های هوش هیجانی و مهارت های اطلاع رسانی و مرجع مجازی همبستگی مستقیم، معنی دار و مثبت قوی وجود داشت.
نتیجه گیری: با توجه به ارتباط مستقیم میان هوش هیجانی و مولفه های آن با مهارت های مرجع مجازی، بنابراین هر چه مولفه های هوش هیجانی کتابداران افزایش پیدا کند، مهارت های اطلاع رسانی و اجرای مرجع مجازی نیز در آنان افزایش می یابد، در نتیجه تعامل بیشتر بین کتابدار و مراجعه کننده به وجود می آید و نیاز مراجعان و خدمات درخواستی آن ها بهتر شناسایی و رفع می گردد.