مقاله رابطه میان مصرف انرژی و توسعه مالی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌ از صفحه ۷۷ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: رابطه میان مصرف انرژی و توسعه مالی در ایران
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصرف انرژی
مقاله توسعه مالی
مقاله جمعیت شهرنشین
مقاله شکست ساختاری
مقاله آزمون ریشه واحد زیوت- اندریوز
مقاله آزمون هم انباشتگی گریگوری- هانسن
مقاله روش ARDL

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: بهبودی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انرژی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تولید و هم چنین یکی از ضروری ترین محصولات نهایی، جایگاه ویژ ه ای در رشد و توسعه اقتصادی کشورها داراست، توسعه مالی نیز به عنوان یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی شناخته شده است که می تواند از راه های مختلف بر مصرف انرژی تاثیرگذار باشد. در این مقاله رابطه علی کوتاه مدت و بلند مدت میان مصرف انرژی، توسعه مالی، تولید ناخالص داخلی سرانه و جمعیت شهرنشین در ایران، بر اساس مدل ARDL و در چارچوب مدل VECM طی دوره ۱۳۸۷-۱۳۵۰ مورد بررسی قرار گرفته است. به دلیل احتمال وجود شکست ساختاری در سری های زمانی از روش زیوت- اندریوز برای آزمون ریشه واحد متغیرها استفاده شده و نتایج نشان داده است که همه متغیرها شرط اولیه مدل ARDL را تامین می کنند. نتایج آزمون F و آزمون هم انباشتگی گریگوری- هانسن، وجود رابطه بلند مدت میان متغیرها را تایید می کند. نتایج بلندمدت حاصل از برآورد مدل ARDL حاکی از تاثیر مثبت توسعه مالی، تولید ناخالص داخلی سرانه و جمعیت شهرنشین بر مصرف انرژی در دوره مورد بررسی است. نتایج آزمون علیت نشان می دهد که رابطه علی دو طرفه ای میان توسعه مالی و مصرف انرژی و نیز جمعیت شهرنشین و مصرف انرژی در بلندمدت و هم چنین رابطه علی یک طرفه ای در بلندمدت و کوتاه مدت از تولید ناخالص داخلی سرانه به مصرف انرژی وجود دارد.