مقاله رابطه مهارت های کلیدی کامپیوتر با پیشرفت تحصیلی و شغلی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مهندسی آموزشی: تکنولوژی و طراحی آموزشی از صفحه ۲۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: رابطه مهارت های کلیدی کامپیوتر با پیشرفت تحصیلی و شغلی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت های کلیدی کامپیوتر
مقاله ICDL
مقاله پیشرفت تحصیلی
مقاله یادگیری
مقاله یادداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهمیت کامپیوتر و کاربرد آن به عنوان وسیله کمک آموزشی در جامعه اطلاعاتی امروز، در پژوهش حاضر رابطه مهارت های کلیدی کامپیوتر ICDL و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مقطع ارشد رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بررسی شده و با توجه به ماهیت موضوع و به دلیل استفاده از نتایج آن در زمینه آموزش و یادگیری، پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از زمره طرح های تحلیلی است که در آن ارتباط بین گروه های مستقل ازجهت داشتن یا نداشتن رابطه، با استفاده از روش همبستگی سنجیده می شود. جامعه آماری، ۲۸۸ دانشجوی ارشد تکنولوژی آموزشی ورودی ترم های مهر ۱۳۸۷ تا بهمن ۱۳۸۹ است که ازمیان آن، طبق جدول مورگان، حدود ۱۶۵ نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شد. برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته متشکل از ۳۷ سوال که در سطح لیکرت درجه بندی شده بود، استفاده شد. در تحلیل داده های خام، آمار توصیفی شامل فراوانی و درصد فراوانی و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و آزمون «خی دو» به کار برده شد. نتایج نشان داد که بین تسلط بر مهارت های کلیدی کامپیوتر و فعالیت های اجرایی، یادگیری زبان انگلیسی، پیشرفت تحصیلی و امور پژوهشی ارتباط معنی دار وجود دارد.