مقاله رابطه مهارت های زندگی و ویژگی های شخصیتی با بخشودگی زناشویی در میان زنان شهر کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۷۵ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: رابطه مهارت های زندگی و ویژگی های شخصیتی با بخشودگی زناشویی در میان زنان شهر کرمانشاه
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت های زندگی
مقاله ویژگی های شخصیتی
مقاله بخشودگی زناشویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زکی یی علی
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادی کامران
جناب آقای / سرکار خانم: علیخانی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی جهانگیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بخشش زناشویی از جمله موضوعاتی است که بر رضایت زناشویی و استحکام خانوادگی تاثیر فراوانی دارد، بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه مهارت های زندگی (همدلی، ارتباط موثر، روابط بین فردی) و ویژگی های شخصیتی با بخشودگی زناشویی در زنان شهر کرمانشاه انجام شد. برای انجام پژوهش حاضر از میان زنان متاهل شهر کرمانشاه که بین ۳ تا ۱۵ سال از زندگی مشترکشان می گذشت، نمونه ای به حجم ۲۳۴ نفر به روش خوشه ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های مهارت های زندگی، ویژگیهای شخصیتی(NEO)  و مقیاس سنجش بخشش در خانواده (FFS) بود. طرح پژوهش توصیفی، و از نوع همبستگی بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آماری میانگین، انحراف استاندارد، همبستگی و رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که از مهارت های زندگی مورد بررسی، مهارت روابط بین فردی با بخشودگی زناشویی همبستگی مثبت دارد و از پنج عامل شخصیتی، عامل روان نژندگرایی با بخشودگی زناشویی همبستگی منفی دارد. سایر عامل ها همبستگی معناداری را نشان ندادند. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که مهارت روابط بین فردی در بخشودگی زناشویی موثر است و عامل روان نژندگرایی از ویژگی های شخصیتی در کاهش بخشودگی زناشویی تاثیرگذار می باشد.