مقاله رابطه مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض و مقایسه این متغیرها در مدیران و مربیان شاغل در ورزش کشتی استان خراسان شمالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۴۵ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: رابطه مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض و مقایسه این متغیرها در مدیران و مربیان شاغل در ورزش کشتی استان خراسان شمالی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت های ارتباطی
مقاله راهبردهای مدیریت تعارض
مقاله مدیران و مربیان کشتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فهیم دوین حسن
جناب آقای / سرکار خانم: پیمانی زاد حسین
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور نیرومند جواد
جناب آقای / سرکار خانم: جورابچی بخارائی صفورا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه بین مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض و مقایسه این متغیرها در مدیران و مربیان شاغل در کشتی استان خراسان شمالی می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل ۴۲ عضو می باشد (۱۵ مدیر و ۲۷ مربی). اطلاعات لازم به وسیله پرسشنامه های مهارت های ارتباطی برتون، پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض رابینز و و پرسشنامه محقق ساخته مشخصات فردی مدیران و مربیان گردآوری شده است. این پرسشنامه ها استاندارد بوده و در داخل کشور اعتباریابی شده اند. نتایج تحقیق نشان داد بین مهارت های ارتباطی و انتخاب راهبرد کنترل برای مدیریت تعارض همبستگی منفی وجود دارد (p=0.001, r=-0.544). بین مهارت های ارتباطی و انتخاب راهبرد عدم مقابله ارتباط معنادار منفی مشاهده شد (p=0.012, r=-0.386). بین مهارت های ارتباطی و انتخاب راهبرد راه حل گرایی (همکاری، مصالحه) همبستگی معنی داری وجود دارد (p=0.044, r=0.312). بین مدیران و مربیان در ورزش کشتی استان خراسان شمالی از نظر میزان مهارت های ارتباطی و انتخاب راهبردهای مدیریت تعارض (راهبرد کنترل، راهبرد عدم مقابله، راهبرد راه حل گرایی) تفاوت معناداری مشاهده نشد (p=0.142, 0.367, 0.370, 0.758).