مقاله رابطه منبع کنترل دانش آموزان با گرایش آنها به انواع سبک های انضباطی معلمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در رهیافتی نو در مدیریت آموزشی از صفحه ۸۳ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: رابطه منبع کنترل دانش آموزان با گرایش آنها به انواع سبک های انضباطی معلمان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منبع کنترل
مقاله سبک های انضباطی مداخله گرایانه
مقاله تعامل گرایانه
مقاله غیرمداخله گرایانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی سیده گل افروز
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: علایی حبیبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، بررسی رابطه منبع کنترل دانش آموزان با گرایش آنها به نوع سبک انضباطی معلمان مدارس می باشد. برای تحقق این هدف، جامعه آماری پژوهش تمامی دانش آموزان پایه اول مقطع متوسطه ناحیه یک شهرستان زاهدان انتخاب گردید که از این بین ۳۵۱ نفر دانش آموز با روش خوشه ای طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته سبک های انضباطی و پرسشنامه منبع کنترل پس از اعتبار سنجی و تغییرات لازم استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز از راه آزمون های آماری رگرسیون چندگانه، همبستگی پیرسون و t مستقل انجام گردید. یافته های پژوهش نشان داد که بین منبع کنترل دانش آموزان و گرایش آنها به سبک انضباطی تعامل گرایانه و غیرمداخله گرایانه همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و سبک انضباطی تعامل گرایانه بیش ترین پیش بینی را از منبع کنترل دانش آموزان داشته است. یافته ها با استفاده از آزمون تی مستقل بیانگر آن بود که بین جنسیت دانش آموزان از نظر گرایش به سبک انضباطی مداخله گرایانه و سبک تعامل گرایانه معلمان و هم چنین نوع منبع کنترل تفاوت معناداری وجود داشته است. اما تفاوتی بین جنسیت دانش آموزان از لحاظ گرایش به سبک غیرمداخله گرایانه مشاهده نشد.