سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

هادی طلوعی – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم سیاسی
ستار آهنین جان –

چکیده:

موضوع قومیت ها و مرزها درسرفصل منافع ملی هرکشور جایگاهی مهمی را به خود اختصاص میدهد درعصر حاضر یکی ازالزامات توسعه هرکشوری تکیه برهمبستگی اتحاد ملی و مشارکت عمومی به منظور همگرایی قومیت ها مذاهب و گروه های اقلیت است حال اگر این اقلیت ها درمناطق مرزی سکونت داشته باشند علاوه بر موضوع افزایش فرصت های توسعه برای این اقوام چالش امنیتدرمناطق مرزی نیز متوجه حکومت ها خواهد شد درصورتی که اقوام گوناگون و اقلیت های مذهبی درمهمترین حوزه های راهبردی و مرزی هرکشور اسکان پیدا کنند و عقبه اجتماعی و فرهنگی آنها دررورای مرزها و خارج از حوزه نفوذ و حاکمیت ملی قرارداشته باشد به لحاظ ارتباط و پیوند این اقوام به خارج از مرزها هرگونه چالش و بحران بیرونی نیز به سادگی به داخل مرزها سرایت می کند و امکان نظارت دولت براین مناطق به شدت کاهش می یابد همچنین این مساله زمانی که با اهداف بیگانگان همراه می شود و به منبعی برای تهدید علیه امنیت کشور تبدیل میشود