سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدحسین احمدی – استاددانشگاه علوم انتظامی
مریم الوند – کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی

چکیده:

جهان امروز دستخوش دگرگونیهای عمیقی است که تمامی عرصه های حیات انسانی را درابعاد ملی و فراملی دچار تحول کرده است همگام با حرکت جهانی شدن با نوعی زنده شدن احساسات فرهنگی قومی زبانی و محلی درسراسر جهان روبرو هستیم این حرکت ها به دنبال نیل به موقعیت های مستقل فرهنگی انجام میگیرند و فراگیری چنین روندی تحلیل گران مهم بین المللی را متوجه این مطلب ساخته است که به احتمال زیاد درگیری ها و تنشهای آینده را به مسائل فرهنگی قومی زبانی و محلی شکل خواهد داد هدف از نگارش این مقاله بررسی رابطه قومیت ها درتوسعه بحران های اجتماعی است که ازچهارفرض رابطه همگرایی قومی حمایت نهادی درون گروه و برون گروه بودن احساس محرومیت قومی برناآرامی های اجتماعی بهره برداری شده است. نوع تحقیق مورد استفاده کاربردی و از نظر روش تحقیق به صورت توصیفی پیمایشی است