مقاله رابطه مقابله مذهبی با افسردگی و فرسودگی مراقبتی در مراقبین خانوادگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در مراقبت های نوین از صفحه ۳۲۷ تا ۳۳۵ منتشر شده است.
نام: رابطه مقابله مذهبی با افسردگی و فرسودگی مراقبتی در مراقبین خانوادگی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مراقبان
مقاله افسردگی
مقاله دین
مقاله سازگاری روانی
مقاله دین و روان شناسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحی زاده مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مراقبت از عضو بیمار خانواده، پیامدهای زیانباری بر سلامت و بهزیستی مراقبین خانوادگی بر جای می گذارد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی رابطه بین ابعاد مقابله مذهبی با افسردگی و فرسودگی مراقبتی در مراقبین خانوادگی انجام شد.
روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی – مقطعی، با مراجعه به مراکز خدمات بهداشتی، درمانی شهر اصفهان، ۲۸۳ نفر از زنان مراقبت کننده از عضو بیمار خانواده، به روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس مقابله مذهبی ایرانی، پرسشنامه فرسودگی Maslach و پرسشنامه افسردگی بک (Beck-II) بود. داده ها با استفاده از تحلیل همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون گام به گام و آزمون تی گروه های مستقل، در سطح معنی داری P<0.05 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: بین ابعاد مقابله مذهبی با افسردگی و فرسودگی مراقبتی در مراقبین خانوادگی، رابطه معنی داری وجود داشت (P£۰٫۰۱)؛ همچنین مراقبین سازگار در مقایسه با مراقبین ناسازگار، سطوح بالاتری از مقابله مذهبی مثبت و سطوح پایین تری از مقابله مذهبی منفی را گزارش نمودند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که راهبرد مقابله ای فعال، راهبرد مقابله مذهبی منفعل و احساسات منفی نسبت به خداوند، پیش بینی کننده های قوی و معنی داری برای افسردگی مراقبین خانوادگی می باشند (P<0.0005).
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر، ضمن تایید نقش مقابله مذهبی در سلامت روان مراقبین خانوادگی، بیانگر آن است که توجه به نوع مقابله مذهبی به کاررفته توسط مراقبین نیز حائز اهمیت است.