مقاله رابطه معیارهای ارزیابی عملکرد و بازده غیر عادی سهام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش های تجربی حسابداری از صفحه ۷۳ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: رابطه معیارهای ارزیابی عملکرد و بازده غیر عادی سهام
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معیارهای ارزیابی عملکرد
مقاله بازده غیر عادی سهام
مقاله نسبت های مالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ودیعی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دراین پژوهش رابطه بازده غیرعادی سهام و معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. از این رو معیارهای ارزیابی عملکرد به عنوان متغیر مستقل و نرخ بازده غیر عادی سهام شرکت ها به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. ایده اصلی تدوین فرضیه ها آن است که بین معیارهای ارزیابی عملکرد مطرح شده ونرخ بازده غیرعادی سهام رابطه معنی دار وجود دارد. اطلاعات مورد نیاز برای دوره زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ جمع آوری و برای آزمون فرضیه ها، ازروش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که از میان کلیه معیارهای ارزیابی عملکرد تنها بین نسبت جاری، نسبت آنی، درصد بدهی به مجموع دارایی ها، گردش مجموع دارایی ها، درصد بازده مجوع دارایی ها، درصد سود به سود ناویژه، درصد سود عملیاتی به درآمد، درصد سود ناویژه به درآمد و نسبت P/Eو P/B با بازده غیر عادی سهام رابطه معنی دار وجود دارد.