مقاله رابطه معنویت سازمانی با توانمندسازی روانشناختی، خلاقیت، هوش معنوی، استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مجله علوم رفتاری از صفحه ۱۸۱ تا ۱۸۷ منتشر شده است.
نام: رابطه معنویت سازمانی با توانمندسازی روانشناختی، خلاقیت، هوش معنوی، استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معنویت
مقاله توانمندسازی
مقاله خلاقیت
مقاله هوش معنوی
مقاله استرس و رضایت شغلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزادمرزآبادی اسفندیار
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمندجا منیجه
جناب آقای / سرکار خانم: پورخلیل مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین معنویت سازمانی با توانمندسازی روانشناختی، خلاقیت، هوش معنوی، استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه است.
روش: جامعه پژوهش تمامی کارکنان یکی از دانشگاه ها بودند که از بین آنها ۳۰۸ نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید و ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه معنویت سازمانی میلیمن، پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر، پرسشنامه خلاقیت جعفری، پرسشنامه هوش معنوی کینگ، پرسشنامه توصیف شغلی و پرسشنامه استرس شغلی HSE را تکمیل کردند. داده های به دست آمده با استفاده از روش های همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل، تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی شفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین معنویت سازمانی با توانمندسازی روان شناختی، خلاقیت و استرس شغلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج بین سابقه شغلی کارکنان با معنویت سازمانی ارتباط معنادار وجود داشت.
نتیجه گیری: معنویت از مهمترین متغیرهای موثر بر توانمندسازی و خلاقیت کارکنان است که سیاست گذاران سازمان ها باید با بهره گیری از آن، حداکثر توان کارکنان را در جهت تحقق اهداف سازمانی بسیج کنند.