مقاله رابطه معنویت در محیط کار، انگیزه درونی و اشتیاق شغلی با عملکرد وظیفه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۴۷ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: رابطه معنویت در محیط کار، انگیزه درونی و اشتیاق شغلی با عملکرد وظیفه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معنویت در محیط کار
مقاله انگیزه درونی
مقاله اشتیاق شغلی
مقاله عملکرد وظیفه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملایی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: مهداد علی
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه معنویت در محیط کار (اشتیاق معنوی، تجربه عرفانی و معنوی، پیوند معنوی و احساس یگانگی)، انگیزه درونی و اشتیاق شغلی (نیرومندی، فداکاری و جذب) با عملکرد وظیفه انجام گردید. این پژوهش از نظر نوع، توصیفی و از نظر روش یک پژوهش همبستگی است و جامعه آماری آن را کلیه کارکنان یک مرکز خدمات درمانی در شهر اصفهان تشکیل داده اند که از میان آنان، تعداد ۲۰۰ نفر به عنوان نمونه از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه معنویت کینجرسکی و اسکرایپ نک (۲۰۰۶)، با چهار خرده مقیاس، پرسشنامه انگیزه درونی آمابایل و همکاران (۱۹۹۴)، پرسشنامه اشتیاق شغلی اتریخت (۲۰۰۲)، و پرسشنامه عملکرد وظیفه پاترسن (۱۹۶۳)، بوده است. تحلیل داده ها با استفاده روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که بین معنویت در محیط کار، انگیزه درونی و اشتیاق شغلی با عملکرد وظیفه رابطه مثبت و معنادار (p£۰٫۰۱) وجود دارد. علاوه بر این نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که تجربه عرفانی و معنوی و پیوند معنوی از مولفه های معنویت در محیط کار، نیرومندی از مولفه های اشتیاق شغلی و انگیزه درونی، پیش بینی کننده های معنادار (p£۰٫۰۱)، عملکرد وظیفه هستند. بنابراین، براساس نتایج می توان چنین نتیجه گیری نمود که از طریق تقویت معنویت در محیط کار، اشتیاق شغلی و انگیزه درونی می توان عملکرد وظیفه را در سازمان ها افزایش داد.