مقاله رابطه معنویت، تاب آوری و راهبردهای مقابله ای با کیفیت زندگی دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مجله علوم رفتاری از صفحه ۹۷ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: رابطه معنویت، تاب آوری و راهبردهای مقابله ای با کیفیت زندگی دانشجویان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله معنویت
مقاله تاب آوری
مقاله راهبرد مقابله ای
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی خدامراد
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازی راد افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین معنویت، تاب آوری و راهبردهای مقابله ای با کیفیت زندگی و توان پیش بینی این مفاهیم در کیفیت زندگی دانشجویان انجام شد.
روش: جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه رازی بود. تعداد ۳۷۵ نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل مقیاس تجربیات معنوی غباری، پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC)، مقیاس راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن (WOCQ) و پرسشنامه کیفیت زندگی (۳۶-SF) بود. پژوهش از نوع همبستگی و داده ها به روش رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: معنویت، تاب آوری و راهبرد مقابله ای هیجان مدار ۳۸ درصد واریانس کیفیت زندگی را پیش بینی کرد. بین تاب آوری، معنویت و راهبرد مقابله ای مساله مدار با کیفیت زندگی رابطه مثبت وجود داشت. بین راهبرد مقابله ای هیجان مدار با کیفیت زندگی رابطه منفی مشاهده شد.
نتیجه گیری: با توجه به این که متغیرهای تاب آوری، معنویت و راهبردهای مقابله ای پیش بینی کننده های معناداری برای کیفیت زندگی هستند، می توان با ایجاد چنین ظرفیت هایی کیفیت زندگی دانشجویان را ارتقاء بخشید.