سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

فرانک مرکزی – کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی رابطه مطلوبیت اجتماعی و خودکارامدی با میزان شادکامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه ازاد واحدکرمان انجام شد روش تحقیق توصیفی و ازنوع همبستگی بود جامعه اماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه ازاد واحدکرمان درسال تحصیلی ۱۳۹۳-۹۴ به تعداد ۷۴۰۰ نفر بودند حجم نمونه با استفاده ازجدول مورگان به تعداد ۳۴۲ نفر تعیین و بااستفاده ازروش دردسترس انتخاب شدند برای ارزیابی ازپرسشنامه های مطلوبیت اجتماعی کراون ومارلو ۱۹۶۰ شادکامی اکسفورد هیلز وارگایل ۱۹۹۸ خودکارامدی عمومی شرر ومادوکس ۱۹۸۲ استفاده شد نتایج نشان داد که بین مطلوبیت اجتماعی و خودکارامدی با شادکامی دردانشجویانرابطه وجود دارد بعلاوه پسران ازلحاظ خودکارامدی شادکامی و مطلوبیت اجتماعی بالاتر ازدختران بودند