مقاله رابطه مذهب گرایی و عوامل جمعیت شناختی با گرایش به خشونت و رفتار جنسی پرخطر در دانشجویان دختر و پسر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۱۳ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: رابطه مذهب گرایی و عوامل جمعیت شناختی با گرایش به خشونت و رفتار جنسی پرخطر در دانشجویان دختر و پسر
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مذهب گرایی
مقاله عوامل جمعیت شناختی
مقاله گرایش به خشونت
مقاله رفتار جنسی پرخطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی ن‍ژاد سالار
جناب آقای / سرکار خانم: میری میرنادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پ‍ژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مذهب گرایی و عوامل جمعیت شناختی با گرایش به خشونت و رفتار جنسی پرخطر انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ بودند. ۱۸۲ دانشجو به عنوان گروه نمونه بود با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش «مقیاس مذهب گرایی، بسطامی و بهرامی احسان، ۱۳۸۷» و «پرسشنامه رفتارهای پرخطر (نسخه ۲۰۰۷)» بودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t گروه های مستقل، ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام انجام شد. نتایج آزمون t نشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر در مذهب گرایی تفاوت معنادار وجود دارد. اما در متغیرهای گرایش به خشونت و رفتار جنسی پرخطر تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین مذهب گرایی، گرایش به خشونت و رفتارهای جنسی پرخطر، همبستگی منفی معناداری وجود دارد (P<001). نتایج رگرسیون گام به گام مشخص کرد که ۰٫۰۶۳ از واریانس مربوط به گرایش به خشونت به وسیله تاهل، مذهب گرایی و سن تبیین می شوند. همچنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که ۰٫۰۵۶ از واریانس مربوط به رفتارهای جنسی پرخطر بوسیله مذهب گرایی تبیین می شوند.