سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کمال محمدزاده –
محمد کشاورز – مشاورر آموزش و پرورش .
سیاوش دیندارلو – کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی.

چکیده:

پژوهش حاضرباهدف بررسی مدیریت دانش با کارافرینی کارکنان دانشگاه ازاد شهرستان مرودشتت وتورگ فرفتتهاست. روش تحقیق از نوع روش توویفی همبستگی بوده است. جهت نمونه فیری از بین ۲۱۱ نفر اعضای هیتاگ عممتی –دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت به روش طبقه تصادفی و با توجه به جدول مورفان ۱۳۱ نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعاگ از دو پرسشنامه مدیریت دانش با با پایایی ) ۷۸ /( و با کارافرینی ) ۰۹ / ( استفاده شده است. جهتت تزییته و تحمیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رفرسیون استفاده شده است که نتایج پس از تزییه و تحمیل داده ها نشان داد که بین مدیریت دانش و مولفه های خمق دانتش، تستهید دانتش و استتقرار دانتش بتا کتارافرینی رابطته مننتاداری وجتود دارد.ضمن اینکه ابناد خمق دانش، تسهید دانش و استقرار دانش می تواند کارافرینی را پیش بینی می کند