سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود احمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه ساری
اسدالله مهرآرا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
محمدابراهیم رزاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزش
فاطمه جمشیدی گوهری – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزش

چکیده:

این پژوهش با هدف اصلی شناخت رابطه مدیریت دانش با سرمایه اجتماعی از دیدگاه روسای بخش تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستانهای استان کرمان انجام گرفت روش پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی و از نظرهدف کاربردیبود که درجامعه آماری بصورت سرشماری به تعداد ۴۰ نفر مورد مطالعه قرارگرفت ابزار اندازه گیری داده ها دو پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش بود که روایی انها به تایید متخصصان امر رسید و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ۰/۸۱ و ۰/۸۵ بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و امار استنباطی کلموگروف – اسمیرینوف ازمون پیرسون و رگسیون چندگانه انجام شد نتیجه پژوهش حاکی بود که بین مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود داشت.