سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه ترابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری گرایش فناوری

چکیده:

با پیشرفت فناوری و درنظر گرفتن قوانین ترمودینامیک توجه بیشتری صرف پوسته های هوشمند شده که با عملکردی انطباق پذیر و واکنشی امکان بهره بردن از انرژی محیطی برای تامین انرژی ساختمان مانند سرمایش گرمایش تهویه نور و برق را ممکن ساخته است امروزه سعی می شود که مفهوم رشد وراثت تکامل سازگاری و تطبیق پذیری که یکی از ویژگیهای موجودات زنده است درطراحی بناها به کاررود به خصوص در جداره ی ساختمان که دررابطه با محیط بیرونی متغیر قرار دارند. پوسته های ساختمانی که بصورت هوشیار به خاصیت متغیر انرژی های خارجی و نیازهای کاربران داخلیواکنش نشان میدهند بصورت بالقوه می توانندمصرف انرژی و نیاز به انرژی دراوج مصرف را کاهش دهند یکی از مهمترین اهداف پوسته های هوشمند درساختمان ایجادحالتی بهینه بین آسایش انسان و مصرف انرژی می باشد همچنین در پوسته های هوشمند مرز بین مصالح و پوسته جدا نمی باشد و تفکیک ناپذیر می باشد. به کارگیری سازوکارهای سخت افزاری و نرم افزاری پوسته های هوشمند برای کشوری چون ایران که بناهای آن بین مرحله گذاراز الگوهای سنتی و مدرن و فرامدرن سرگردان هستند الزامی است.