مقاله رابطه کمرین و شاخص های سندرم متابولیک در مادران باردار با دیابت بارداری و مادران باردار سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۱ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۴۲۳ تا ۴۲۹ منتشر شده است.
نام: رابطه کمرین و شاخص های سندرم متابولیک در مادران باردار با دیابت بارداری و مادران باردار سالم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آدیپوکاین
مقاله کمرین
مقاله دیابت بارداری
مقاله حساسیت به انسولین
مقاله شاخص پایداری مقاومت به انسولین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظریان ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: نیکنام فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم زاده سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: کاشانیان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: مظلومی سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کمرین آدیپوکاین جدیدی است که نقش آن در تاثیر انسولین و تمایز بافت چربی بررسی شده بود. در پژوهش حاضر کمرین در سرم مادران باردار با دیابت بارداری و سالم در سنین بارداری یکسان، از نظر تاثیر بر روند متابولیکی آن ها و بروز دیابت بارداری مقایسه گردید.
مواد و روش ها: نمونه های سرمی ۱۰۰ مادر باردار با دیابت بارداری و ۱۰۰ مادر باردار سالم با آگاهی و اظهار رضایت کتبی جمع آوری گردید. سطح کمرین و عوامل موثر بیوشیمی و متابولیکی قند – چربی اندازه گیری شدند، لپتین خون بند ناف ۵۰ نوزاد مادر دیابتی با دیابت بارداری و ۵۰ نوزاد مادر باردار سالم نیز تعیین شد.
یافته ها: میانگین کمرین سرم مادران با دیابت بارداری (۴۶٫۰۶±۱۵۲)، بیشتر ( (P<0.001از مادران باردار سالم (۴۳٫۰۷±۱۲۸٫۰۷) به دست آمد، که رابطه آن با فاکتورهای متابولیکی: نمایه توده بدن (P<0.05)، مقاومت به انسولین (P<0.001)، انسولین ناشتا (۰٫۰۰۱<(P و قند ناشتا ( (P<0.01اندازه گیری شدند.
نتیجه گیری: سطح کمرین مادران باردار با دیابت بارداری به طور معنی داری بالاتر از مادران سالم بود. کمرین سرم جداگانه با شاخص های مقاومت با انسولین و توده بدنی هم رابطه مثبت نشان داد. بین کمرین، لپتین، فاکتورهای بیوشیمیایی و متابولیکی نوزادان مادران با دیابت بارداری و سالم همبستگی مشاهده نشد، که نقش آن در بروز سندرم متابولیک، چاقی و عوارض دیابت می باشد.