مقاله رابطه کمال گرایی با باورها و انگیزه های ازدواج در دانشجویان دانشگاه تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۶۱ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: رابطه کمال گرایی با باورها و انگیزه های ازدواج در دانشجویان دانشگاه تهران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمال گرایی
مقاله انگیزه های ازدواج
مقاله باورهای نادرست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاخانی سیمین دخت
جناب آقای / سرکار خانم: نوری قاسم آبادی ربابه
جناب آقای / سرکار خانم: جان بخش مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین کمال گرایی با انگیزه ها و باورهای ازدواج در دانشجویان دانشگاه تهران انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه عبارتست ازکلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تهران در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ و نمونه آماری شامل ۴۱۹ دانشجو (۲۹۵ نفر زن و ۱۱۴ نفر مرد) بود که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. آزمودنی ها به سه پرسشنامه مقیاس کمال گرایی چند بعدی تهران (MPS-H)؛ پرسش نامه مقیاس انگیزه ها و مقیاس باورهای نادرست ازدواج پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون سوال های پژوهش ازضریب همبستگی و رگرسیون لجستیک استفاده شد. نتایج نشان داد مولفه های کمال گرایی می تواند میزان انگیزه های دانشجویان نسبت به ازدواج را پیش بینی کند، قدرت پیش بینی در هر یک از مولفه ها ۴ درصد است. بین مولفه های کمال گرایی و باورهای نادرست ازدواج رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین مولفه کمال گرایی دیگرمدار در مقایسه با کمال گرایی خودمدار و اجتماع مدار قدرت پیش بینی بیشتری (۷ درصد) در باورهای نادرست ازدواج داشت.