مقاله رابطه قاطعیت و تفکر انتقادی در دانشجویان پرستاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در آموزش پرستاری از صفحه ۳۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: رابطه قاطعیت و تفکر انتقادی در دانشجویان پرستاری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قاطعیت
مقاله تفکر انتقادی
مقاله دانشجوی پرستاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوی لاریجانی ترانه
جناب آقای / سرکار خانم: مردانی حموله مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: قدیریان فتانه
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: قاطعیت و تفکر انتقادی به دانشجویان پرستاری در جهت عملکرد تحصیلی آنان یاری می رساند. هدف این مطالعه تعیین رابطه بین قاطعیت و تفکر انتقادی در دانشجویان پرستاری بوده است.
روش: این مطالعه تحلیلی و همبستگی با مشارکت ۲۱۳ نفر از دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۱ انجام شد. روش نمونه گیری به صورت در دسترس بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های تفکر انتقادی کالیفرنیا و قاطعیت گمبریل و ریچی بودند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS v.16 و با بهره گیری از آزمون های آنالیز واریانس، کای دو و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.
یافته ها: نمره کلی قاطعیت دانشجویان ۶۸٫۱۵±۱۲٫۷۹ و نمره کلی تفکر انتقادی آنان ۹٫۳۲±۳٫۳۸ به دست آمد. %۸۹٫۷ دانشجویان سطح قاطعیت متوسط داشتند و %۹۴٫۸ آنان تفکر انتقادی زیر سطح هنجار داشتند. بین قاطعیت و تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری همبستگی مستقیم وجود داشت (r=0.045) در حالی که از نظر آماری معنادار نبود (P=0.510).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، لازم است در راهبردهای آموزشی برنامه درسی پرستاری جهت ارتقای مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری، بازنگری صورت گیرد. در صورتی که هدف، توسعه حرفه ای و تربیت پرستاران قاطع باشد، کوشش ها باید در جهت شناسایی و کمک به دانشجویان به ویژه آنان که از تفکر انتقادی پایین برخورد می باشند، متمرکز گردد.