سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه نوده – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی
خدیجه فتحی جهانشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

چکیده:

هدف ما ازاین تحقیق حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان پردیس دانشگاه شاهد است بمنظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی استفاده شد اعتبار هردوپرسشنامه بااستفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردید که هر دو درسطحی مطلوب قرارداشتند ازجامعه پژوهش بروش تصادفی ساده ۱۸۰ نفر انتخاب شدند نتایج یافته ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون نشان داد که از بین مولفه های فرهنگ سازمانی مولفه های کنترل سیستم پاداش و کارگروهی همبستگی مثبت معنی دار و بین مولفه تعارض با رضایت شغلی همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد همچنین بین مولفه های ریسک پذیری مدیریت و وضوح اهداف با رضایت شغلی همبستگی معناداری مشاهده نشد.