سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محبوب شیخعلی زاده هریس – گروه تربیت بدنی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران
الهه پیرعلائی –

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با میزان تعهد سازمانی اساتید گروه و کارکنان فوق برنامه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۱۳ است. ۱۲۰ نفر از اساتید گروه و کارکنان فوق برنامه تربیت بدنیبصورت داوطلبانه پرسشنامه های فرهنگ سازمانی دنیسون و تعهد سازمانی مودای و همکاران را تکمیل نمودند . پس از جمع آوری داده ها با استفاده از روشهای آماری همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یکطرفه و تی مستقلاقدام به تجزیه و تحلیل داده ها شد. نتایج تحقیق نشان داد که که بین فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی اساتید گروهو کارکنان فوق برنامه تربیت بدنی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین تمامی مولفه های فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.