مقاله رابطه فرهنگ سازمانی و هوش هیجانی با کارآفرینی سازمانی در کارکنان زن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در زن و فرهنگ از صفحه ۴۱ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: رابطه فرهنگ سازمانی و هوش هیجانی با کارآفرینی سازمانی در کارکنان زن
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سازمانی
مقاله هوش هیجانی
مقاله کارآفرینی سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرعشیان فاطمه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: نادری فرح
جناب آقای / سرکار خانم: حیدرئی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عنایتی میرصلاح الدین
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری پرویز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و هوش هیجانی با کارآفرینی سازمانی در کارکنان زن سازمان آب و برق خوزستان بود. نمونه شامل ۱۵۵ نفر از جامعه مذکور بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های فرهنگ سازمانی گلسر، هوش هیجانی شات و رفتار کارآفرینانه استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده و تحلیل داده ها به روش همبستگی و رگرسیون چند متغیره نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و هوش هیجانی با کارآفرینی سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد و از بین متغیرهای پیش بین، هوش هیجانی از قدرت بیشتری برای پیش بینی کارآفرینی برخوردار است.