مقاله رابطه فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات از صفحه ۱۲۲ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: رابطه فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار سازمانی
مقاله ساختار مکانیکی
مقاله ساختار ارگانیکی
مقاله سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
مقاله فرهنگ سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حریری نجلا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: تعیین رابطه فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
روش/ رویکرد پژوهش: با استفاده از سه پرسشنامه (ویژگی های جمعیت شناختی با ۸ سوال، فرهنگ سازمانی رابینز با ۳۰ سوال و ساختار سازمانی ساشکین و موریس با ۱۲ سوال) نظرات ۴۱۶ نفر از کل ۶۰۹ نفر کارکنان سازمان با حداقل مدرک کاردانی پیمایش و تحلیل شده است.
یافته ها: رابطه همبستگی مثبت و معنی داری بین مولفه های فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختار سازمانی به ویژه ساختار مکانیکی وجود دارد. ساختار سازمانی، گرایش بیشتری به بعد مکانیکی (با میانگین ۳٫۶۱) و گرایش کمتری به بعد ارگانیکی (با میانگین ۲٫۷۶) دارد و فرهنگ سازمانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی از دیدگاه کارکنان آن در سطح متوسط قرار دارد.
نتیجه گیری: برقرار بودن رابطه مثبت و معنی دار بین فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی، و تمایل به مکانیکی بودن ساختار سازمانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، تلاش جدی برای انعطاف پذیر کردن ساختار این سازمان را ایجاب می کند.