مقاله رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت و تغییر سازمانی در بین مدیران مدارس ابتدایی ناحیه یک شیراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در رهیافتی نو در مدیریت آموزشی از صفحه ۳۹ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت و تغییر سازمانی در بین مدیران مدارس ابتدایی ناحیه یک شیراز
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سازمانی
مقاله خلاقیت
مقاله مدیریت تغییر
مقاله مدیران ابتدایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدی سیدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: شهیدی نیما
جناب آقای / سرکار خانم: شعله مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این پژوهش ارتباط فرهنگ سازمانی با خلاقیت و تغییر و نوآوری در بین مدیران مدارس ابتدایی شهر شیراز بوده است. این مطالعه از نوع مطالعات همبستگی بود و جامعه آماری را مدیران مدارس ابتدایی ناحیه یک شیراز تشکیل داده است. از این تعداد ۸۰ نفر (۴۰ آموزشگاه دخترانه و ۴۰ آموزشگاه پسرانه) به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه بود. پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسش نامه خلاقیت تورنس (۱۹۹۰)، پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد (۲۰۰۱) و پرسش نامه تغییر و نوآوری نامدار (۱۳۸۲) بود که روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد: بین ابعاد فرهنگ سازمانی و خلاقیت رابطه معنی داری وجود دارد و از بین ابعاد فرهنگ سازمانی، ابعاد ریسک پذیری، فرد گرایی و مرد سالاری قدرت پیش بینی خلاقیت مدیران را دارا می باشد. بین ابعاد فرهنگ سازمانی و تغییر و نوآوری رابطه معنی داری وجود دارد و از بین ابعاد فرهنگ سازمانی، ابعاد ریسک پذیری و مرد سالاری قدرت پیش بینی خلاقیت مدیران را دارا می باشد. خلاقیت مدیران زن بیش تر از مدیران مرد می باشد.