مقاله رابطه فرهنگ سازمانی، هوش هیجانی و سرمایه روان شناختی با خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی در کارکنان سازمان آب و برق خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۱۱۲ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: رابطه فرهنگ سازمانی، هوش هیجانی و سرمایه روان شناختی با خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی در کارکنان سازمان آب و برق خوزستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سازمانی
مقاله هوش هیجانی
مقاله سرمایه روان شناختی
مقاله خودکارآمدی شغلی
مقاله کارآفرینی سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرعشیان فاطمه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: نادری فرح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی رابطه فرهنگ سازمانی، هوش هیجانی و سرمایه روان شناختی با خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی در کارکنان سازمان آب و برق خوزستان بود. نمونه ۴۰۰ نفر از جامعه آماری بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های فرهنگ سازمانی (گلی سر، زامانو و هاکر، ۱۹۸۷)، هوش هیجانی (شات؛ مالوفف؛ هال و دیگر همکاران، ۱۹۹۸)، سرمایه روان شناختی (لوپز؛ آمو و مارتین، ۲۰۰۶)، خودکارآمدی شغلی (ریگز و کنایت، ۱۹۹۴) و رفتار کارآفرینانه (پیرس، کرامر و رابینز، ۱۹۹۷) استفاده شد. این پژوهش همبستگی از نوع کاننی بوده و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی کاننی نشان داد که بین فرهنگ سازمانی، هوش هیجانی و سرمایه روان شناختی با خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی رابطه معنادار وجود (P<0.05). همچنین، قوی ترین رابطه بین هوش هیجانی از متغیرهای مجموعه اول (مستقل) (با ضریب کاننی استاندارد ۰٫۷۵۳-) و کارآفرینی سازمانی از متغیرهای مجموعه دوم (وابسته) (با ضریب کاننی استاندارد ۰٫۸۱-) به دست آمد.