مقاله رابطه فرهنگ با پیچیدگی ساختار سازمانی (مورد کاوی صدای جمهوری اسلامی ایران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۲۵ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: رابطه فرهنگ با پیچیدگی ساختار سازمانی (مورد کاوی صدای جمهوری اسلامی ایران)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصنوعات فرهنگی
مقاله ارزش های حمایت شده
مقاله ساختار سازمانی
مقاله پیچیدگی ساختار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدمی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: مرزبان اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: قدمی مینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: این مقاله برگرفته از یک پژوهش دانشگاهی با عنوان «رابطه فرهنگ با پیچیدگی ساختار سازمانی» با مطالعه موردی رادیوی جمهوری اسلامی ایران می باشد، که هدف آن بررسی رابطه بین متغیر فرهنگ مطابق مدل ادگار شاین با متغیر پیچیدگی ساختار بر اساس الگوی دفت است. تحقیق حاضر دارای یک فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی است که بر اساس مدل مفهومی تحقیق تدوین شده است.
روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش ۱۸۹۱ نفر می باشند که حجم نمونه بر اساس جدول کرجس و مورگان ۳۲۰ نفر تعیین شده که محقق جهت اطمینان بیشتر اقدام به توزیع ۳۵۰ پرسشنامه در جامعه نموده که داده های ۳۲۹ پرسشنامه قابل استفاده بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شده است. در سطح آمار توصیفی داده های مربوط به سوالات عمومی در قالب محاسبه فراوانی، درصد فراوانی و ترسیم نمودار مورد بررسی قرار گرفت. در سطح استنباطی نیز با آماره هایی نظیر ضریب همبستگی اسپیرمن به تحلیل داده ها، تایید یا رد فرضیه های تحقیق و همچنین میزان ارتباط آن ها پرداخته شده است.
نتیجه گیری: نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه، نشان می دهد که رابطه معناداری بین فرهنگ و پیچیدگی ساختار وجود دارد و بین مصنوعات فرهنگ و مفروضات اساسی فرهنگ به عنوان ابعاد فرهنگ با پیچیدگی ساختار رابطه ای نسبتا ضعیف وجود دارد همچنین رابطه ای نسبتا قوی بین بعد مفروضات اساسی فرهنگ با پیچیدگی ساختار وجود دارد.