سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزاد امیدوار توچاهی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی (منابع انسانی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
مرسده قرجی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی(منابع انسانی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
علی مرادنیا – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (سازمان مدیریت صنعتی استان گیلان )
مهرزاد نژاد اسم – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (سازمان مدیریت صنعتی استان گیلان )

چکیده:

هدف پژوهش حاضر مطالعه رابطه فرهنگ ایمنی سازمانی و مدیریت ایمنی دراماکن بندری اداره کل بنادر ودریانوردی استانگیلان است . اهمیت و ضرورت این پژوهش بدان جهت است که با وجود پیشرفت های زیاد در زمینه علم ایمنی، هنوز نرخوقوع حوادث کار در اماکن بندری غیر قابل قبول می باشد .تجارب دهه های اخیر نشان می دهدکه برای بهبود وضعیتموجود، بکارگیری تجهیزات ایمنی به تنهائی کافی نبوده ، بلکه ارتقاء فرهنگ و مدیریت ایمنی بعنوان یک راهکار اصلی برایپیشگیری از وقوع حوادث کار مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. از این دیدگاه اداره کل بنادر ودریانوردی استان گیلان ،به این مقوله توجه ویژه ای نموده و در چشم اندازهای خود این هدف را دنبال می نماید. یکی از راه های افزایش مدیریتایمنی ، ارتقاء فرهنگ ایمنی سازمانی است . متغیر مستقل تحقیق فرهنگ ایمنی سازمانی ، بر اساس مدل ویگمن ۲۰۰۳۱ ومتغیر وابسته تحقیق مدیریت ایمنی می باشد. دراین تحقیق از شیوه ی گردآوری اطلاعات میدانی استفاده شده و تحقیق ازنوع توصیفی ، کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش ، کارکنان عملیاتی اداره کل بنادر ودریانوردی استان گیلان است .اطلاعات و داده های پژوهش از ۱۹۸ نفر به وسیله پرسشنامه جمع آوری شده و یافته های پژوهش نشان می دهد بین فرهنگایمنی سازمانی و مدیریت ایمنی وهمچنین ابعاد فرهنگ ایمنی سازمانی و مدیریت ایمنی رابطه مثبت و معنی داری وجود داردیعنی با افزایش فرهنگ ایمنی سازمانی ، مدیریت ایمنی کارکنان نیز افزایش می یابد.