مقاله رابطه فرصت دیجیتالی با انگیزه شرکت و کارائی دوره های آموزش مهارت های (ICDL) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی) از صفحه ۵۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: رابطه فرصت دیجیتالی با انگیزه شرکت و کارائی دوره های آموزش مهارت های (ICDL)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرصت دیجیتالی
مقاله انگیزه
مقاله کارایی
مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
مقاله دوره های آموزش ضمن خدمت مهارت های (ICDL)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودپور بختیار
جناب آقای / سرکار خانم: بندک موسی
جناب آقای / سرکار خانم: زندی فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شاحص فرصت دیجیتالی، یک شاخص مرکب است که امکان دسترسی ارزان، همه شمول، فراگیر و برابر شهروندان یک کشور مشخص یا گروه های مشخصی از یک جامعه به ابزارهای (ICT) را مورد اندازه گیری قرار می دهد. پژوهش حاضر با هدف شناخت رابطه بین دسترسی به مولفه های شاخص فرصت دیجیتالی با انگیزه شرکت و کارایی دوره های آموزش ضمن خدمت (ICDL) انجام گرفته است. جامعه آماری شامل دبیران مقطع متوسطه شهر سردشت بود که در دوره های (ICDL) شرکت کرده بودند. و نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای از بین دبیران مرد و زن مقطع متوسطه به تعداد ۱۶۸نفر انتخاب شده است. برای گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرانباخ ۰٫۸۴ محاسبه شده است. برای بررسی شاخص فرصت دیجیتالی از آمار توصیفی و برای بررسی رابطه شاخص فرصت دیجیتالی با انگیزه شرکت و کارایی دوره های (ICDL) از همبستگی دو رشته ای نقطه استفاده شد. بر اساس نتایج پژوهش معلمان ۵۲ درصد به کامپیوتر، ۳۸ درصد به اینترنت و ۷۵ درصد به موبایل (شاخص فرصت دیجیتالی) دسترسی داشته اند و یافته های پژوهش نشان داد که بین دسترسی به مولفه های فرصت دیجیتالی و انگیزه بالا برای شرکت در دوره های (ICDL) و همچنین کارایی این دوره ها رابطه معنی داری وجود دارد و بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد می شود که در جهت بهره وری هر چه بیشتر دوره های (ICDL) نسبت به افزایش شاخص فرصت دیجیتالی در بین گروه های هدف این دوره ها برگزار شود.