سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مریم قربانی – دکتری روان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس
حمید کاظمی – استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

خلاقیت یک رشته پژوهش چند بعدی است که از یک سو تمام حیطه های زندگی ما را در بر می گیرد و از دیگر سو، در حیطه علمی، آموزشی و تعلیم و تربیت و آموزش ست. هم اکنون مفهوم خلاقیت در دو بعد خلاقیت شناختی و خلاقیت هیجانی مطرح می باشد که با توجه به جدید بودن این طبقه بندی و تحقیقات کمی که در این حیطه وجود دارد، مطالعه همبسته ها و پیش بینی کننده های این دو متغیر به خصوص در کودکان و نوجوانان به عنوان کسانی که توانایی آموزش و پرورش را دارند، از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا؛ این پژوهش به دنبال بررسی رابطه فراشناخت و خلاقیت شناختی و هیجانی می باشد.