سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نگین عظیمی – دانشجوی کارناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز
صبا حسنوندی – دانشجوی کارناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی ولی زاده – دانشجوی کارناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز
نجمه حمید – دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه عوامل مدل پنج عاملی شخصیت و تکانشگری است. پژوه حاضر یک طرح توصیفی از نوع همبستگی است. برای بررسی رابطه پنج عامل شخصیت و تکانشگری از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و به منظور تعیین میزان تأثیر متغیرهای شخصیت بر تکانشگری، تحلیل رگرسیون انجام گرفت. تفاوت سطح تکانشگری دختران و پسران نیز توسط آزمون t برای گروه های مستقل بررسی شد. پرسشنامه ها بین ۲۲۶ دانشجوی دختر و پسر دانشکده های مختلف دانشگاه جندی شاپور اهواز به شیوه نمونه گیری در دسترس توزیع گردید. در مجموع ۲۲۰ پرسشنامه بررس شد (۱۱۹ پسر و ۱۰۱ دختر). بر اساس تحلیل همبستگی، روان رنجور خوبی با نمره کل تکانشوری همبستگی مثبت معنادار و سایر عوامل همبستگی منفی معنادار در سطح (p<0/1) دارند… بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون، وجدانی بودن، توافق پذیری، گشودگی به تجارب و روان رنجور خوبی به ترتیب قوی ترین پیش بین های نمره کل تکانشگری هستند. وجدانی بودن، روان رنجور خوبی و برون گرایی، تکانشوری شناختی را پیش بینی می کردند وجدانی بودن، گشودگی به تجارب و توافق پذیری قادر به پیش بینی بی برنامگی بودند. تکانشگری حرکتی نیز تنها توسط وجدانی بودن و توافق پذیری پیش بینی می شد. نتایج مقایسه سطح تکانشگری دختران و پسران در این پژوهش، جز در خرده مقیاس تکانشگری حرکتی (p<0/05) تفاوت معناداری نشان نداد.