سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فرهاد محمدی –
زینب خانجانی –
مهری مولایی –

چکیده:

پژوهشحاضر به بررسی رابطه میان عوامل شخصیتی و تفکر غیرمنطقی در اختلال افسردگی می پردازد. نمونه شامل ۲۵۰ دانشجوی دانشگاه های سراسری و آزاد تبریز( ۱۱۸ پسر و ۱۳۲ دختر) بودند که بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه شخصیتی تجدیدنظر شده آیزنک (EPQ-RS) باورهای غیرمنطقی الیس و افسردگی بک (BDI-II) را تکمیل نمودند. نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن است که درو نگرایی به تنهایی ۱۲/۲ درصد از تغییرات افسردگی را پی شبینی (p<0/ می کند( ۰۰۰۱ که با افزوده شدن روان نژندگرایی این مقدار به ۳۱/۹ درصد می رسد .با ورود روان پریش گرایی به معادله تغییر اندکی صورت گرفته و این سه عامل شخصیتی با هم، ۳۲ درصد از تغییرات افسردگی را پیش بینی می کنند زمانی که تفکر غیرمنطقی وارد معادله شد، میزان پیش بینی کنندگی به ۳۷/۷ درصد ارتقا یافت.