سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آزاده سیدعالی نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، گروه تربی بدنی، همدان، ایران
سیروس احمدی –
طاهر بهلکه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گروه تربی بدنی، گرگان، ایران

چکیده:

هدف اصلی تربیت بدنی ترویج و افزایش فعالیت جسمانی دانش آموزان در کلاس های تربیت بدنی است با این امید که این ترویج منجر به افزایش سطوح کلی شرکت در فعالیت های جسمانی خارج از محیط مدرسه گردد .هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین عوامل روانی اجتماعی شامل لذت بردن از زنگ ورزش، حمایت – اجتماعی و احساس خودسودمندی با فعالیت جسمانی اوقات فراغت در دانش آموزان نوجوان ۱۷ تا ۱۵ ساله است.جامعه آماری تحقیق دانش آموزان دبیرستانهای شهر همدان در سال تحصیلی ۶۵ ۵۵ بود ) ۱۷۰۰۰ دختر و۱۰۰۵۵ پسر(. نمونه آماری تحقیق تعداد ۸۵۷ دانش آموز ۵۳/۳%دختر( بود که به صورت نمونه گیری تصادفی و طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها سه پرسشنامه مربوط به عوامل روانی اجتماعی ، یک پرسشنامه – مربوط به فعالیت جسمانی اوقات فراغت و یک پرسشنامه مشخصات فردی بود . مقدار آلفای کرانباخ برای پرسشنامه های مربوط به لذت بردن ۰/۸i9 حمایت اجتماعی ۰/۸۶۵ و احساس خودسودمندی ۰/۸۷محاسبه گردید