سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

فرحناز قاسمیان – کارشناس ارشد مدیریت ورزشی
فرزاد غفوری – استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
کاوه بذرافکن – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
محمدهادی قاسمیان – مهندسی عمران

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی معماری فضای ورزشی مدارس و تمایل دانش آموزان به فعالیت بدنی می باشد که برروی ۴۰۰ تن ۱۸۹ دختر و ۲۱۱ پسر از دانش آموزان در ۱۰ مدرسه مقطع متوسطه شهرساری به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انجام شد ابزار تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت که درآن به شناسایی عناصر تاثیر گذار معماری مدرسه برای فعالیت بدنی دانش آموزان با کمک پرسشنامه پیترراد و همکاران ۲۰۰۸ طراحی و تدوین شد و نیز روایی محتوایی توسط ۱۵ تن اساتید دانشگاهی تربیت بدنی و معماری مورد ارزیابی و تایید قرارگرفت ضریب پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ با احتمال ۸۰ درصد بدست آمد و جهت تحلیل داده ها ا زروش های تحلیل رگرسیون t دو گروه مستقل استفاده شدند. باید بخاطر حفظ سلامت بهداشت و امنیت روانی آنان مورد توجه قرار گیرند.