سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

نورالدین جودی – کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش توسعه- دانشگاه تهران
رویا سبزعلی زاده – کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش توسعه- دانشگاه تهران

چکیده:

ایجاد ارزش افزوده و افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت از جمله مهم ترین اهداف شرکت ها می باشد. از طرف دیگر افزایشارزش شرکت تنها در نتیجه عملکرد مطلوب محسوب حاصل خواهد شد. جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها تاکنون معیار هایمختلفی ارائه شده که از جمله مهم ترین آنها معیار های مرتبط با ارزش افزوده اقتصادی می باشد. تحقیق حاضر با مطالعه ی ۱۰۷شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ ، به بررسی رابطه عملکرد مالی شرکت های دارایارزش افزوده اقتصادی منفی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. از این رو، در راستای پاسخ به سوال اصلی تحقیق یکفرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین شد. در این تحقیق از متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی منفی ، ارزش بازاری سهم ، سود هرسهم و از سود تقسیمی هر سهم، به عنوان معیارهای عملکرد مبتنی بر ارزش استفاده شده است. برای بررسی پایایی داده های تحقیقاز آزمون های دیکی فولر تعمیم یافته (نوع فیشر) و آزمون فیلیپس و پرون (نوع فیشر) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق و برآورد مدل ها، از رویکرد داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که ارتباط معناداری بینارزش افزوده اقتصادی منفی و نرخ بازده های مورد بررسی با ارزش افزوده بازار شرکتها وجود دارد. بنابراین ارزش افزودهاقتصادی معیاری مؤثر در توصیف ارزش بازار سهام شرکتها مطرح است و می تواند درکنار سایر معیارهای موجود، معیاری برایارزیابی عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرارگیرد.