مقاله رابطه عملکرد خانواده و نیازهای روان شناختی با سلامت روانی نوجوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه خانواده پژوهی از صفحه ۹۹ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: رابطه عملکرد خانواده و نیازهای روان شناختی با سلامت روانی نوجوانان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد خانواده
مقاله سلامت روانی
مقاله نیاز های روان شناختی
مقاله نوجوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی نژاد عباس
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی نژاد محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خانواده و عملکرد آن اولین نهاد اجتماعی است که نقش مهمی در تحول روان شناختی فرزندان دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه عملکرد خانواده و سطح ارضای نیازهای روانی با بهداشت روانی فرزندان نوجوان خانواده می باشد. روش پژوهشی نیز مطالعه از نوع توصیفی همبستگی است که در جامعه آماری خانواده های ساکن شهرک های مسکونی سازمان صنایع دفاع در شهر تهران و با انتخاب تصادفی ۲۰۰ خانواده دارای نوجوان و جوان (۱۴ تا ۲۲ ساله) انجام شد. داده های پژوهشی با استفاده از سه پرسش نامه ابزار سنجش خانواده۱، پرسش نامه نیازهای روان شناختی۲ و پرسش نامه سلامت روانی عمومی۳ گردآوری شد. یافته ها نشان داد که بین عملکرد کلی خانواده ها و سلامت روان فرزندان نوجوان آن ها رابطه معنادار وجود دارد. یافته دیگر نشان دهنده رابطه منفی بین عملکرد پایین خانواده ها و ارضای نیازهای اساسی فرزندان آن هاست. در پایان ضمن بررسی این یافته ها پیشنهاد هایی برای بهبود عملکرد خانواده مطرح شده است.