مقاله رابطه عملکرد خانواده با فرار دختران از منزل: مقایسه دو گروه از دختران فراری و غیرفراری شهر تهران در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۷۵ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: رابطه عملکرد خانواده با فرار دختران از منزل: مقایسه دو گروه از دختران فراری و غیرفراری شهر تهران در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد خانواده
مقاله دختر فراری
مقاله دختر غیرفراری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیشکار سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدی اصل محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر ماحصل تحقیقی با عنوان «رابطه عملکرد خانواده با فرار دختران از منزل» (مقایسه دو گروه از دختران فراری و غیرفراری) است.
هدف: محقق در پی آن است که تفاوت عملکرد خانواده دختران فراری با عملکرد خانواده دختران غیرفراری را به لحاظ ویژگی هایی چون حل مساله، ارتباطات، نقش های خانوادگی، پاسخگویی عاطفی، مشارکت عاطفی و کنترل رفتار، کارایی عمومی خانواده مقایسه کند.
روش شناسی: جامعه آماری تحقیق، شامل دو گروه از خانواده های دختران فراری و غیر فراری (گروه های آزمایش و گواه) بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع پس رویدادی (علی مقایسه ای) است. ابزار تحقیق، مبتنی بر الگوی مک مستر برای سنجش عملکرد خانواده است (FAD) و ۵۳ ماده دارد که بر همین اساس تدوین شده است. شیوه نمره گذاری هم بدین صورت بود که به هرسوال از ۱ تا ۴ نمره داده شد.
نتایج: نتایج تحقیق نشان داد بین عملکرد کلی خانواده دختران فراری با عملکرد کلی خانواده دختران غیر فراری تفاوت معناداری وجود دارد و از میان هفت خرده مقیاس عملکرد کلی خانواده، اختلاف میانگین بین دختران فرار و غیر فرار در خرده مقیاس کارایی عمومی خانواده و مشارکت عاطفی بیش از سایر خرده مقیاس ها و کمترین اختلاف میانگین در گروه آزمایشی و گواه مربوط به خرده مقیاس نوع ارتباطات است و دختران فراری و خانواده های شان در سازه های کارایی عمومی خانواده وایفای نقش های خانوادگی عملکردی پائین تر از هنجار جامعه دارند.