مقاله رابطه عملکرد خانواده با سرسختی روان شناختی دانش آموزان دبیرستان های شهر کنگاور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی) از صفحه ۸۷ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: رابطه عملکرد خانواده با سرسختی روان شناختی دانش آموزان دبیرستان های شهر کنگاور
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد
مقاله خانواده
مقاله سرسختی روان شناختی
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تورانی حیدر
جناب آقای / سرکار خانم: رشتیانی صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با عنوان «رابطه بین عملکرد خانواده با سرسختی روان شناختی دانش آموزان دوره سه ساله متوسطه شهر کنگاور در سال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۵» انجام شده که شامل ۳ هدف کلی و جزیی بوده و از دسته پژوهش های توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری آن کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره سه ساله متوسطه در سال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۵ در دبیرستان های روزانه شهر کنگاور است که آمار کل این جامعه ۵۲۵۳ نفر (شامل ۲۴۲۸ نفر دختر و ۲۸۲۵ پسر) بوده و به شیوه نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای تعداد ۳۵۰ تفر از دانش آموزان به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کورکان ۳۵۸ نفر برآورد شده و به دلیل نقصان اطلاعات به ۳۵۰ عدد تقلیل یافت. ابزار گردآوری اطلاعات شامل ۲ پرسشنامه: مقیاس عملکرد خانواده (FFS) و مقیاس سرسختی نوجوانان (AHS) بوده است. پس از گردآوری اطلاعات، جهت تجزیه و تحلیل آنها، اطلاعات کدبندی شده و سپس وارد برنامه رایانه ای SPSS گردیده و به مقتضای نوع متغیرها و نوع ارتباط آنها با یکدیگر توسط آزمون های همبستگی گشتاوری پیرسون، t گروه های مستقل و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سپس اطلاعات به دست آمده تفسیر گردیدند. یافته های پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین عملکرد خانواده و سرسختی روان شناختی در کل نمونه و گروه های پسران و دختران می باشد. همچنین ابعادی از عملکرد خانواده در تحلیل رگرسیون به عنوان پیش بینی کننده نمرات سرسختی، تعهد، کنترل و مبارزه جویی ظاهر شدند، اما تفاوت دو جنس در سرسختی معنادار نبود. به این ترتیب از هشت فرضیه این پژوهش، هفت فرضیه اول تایید و فرضیه هشتم رد شد. نتایج این پژوهش با نظریات و فرض های صاحب نظران و نتیجه گیری های به عمل آمده از آنها همسو بوده و مورد تایید قرار گرفت.