سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

الهه کدخدائی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
میرمحمد صادقی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
اکبر توکلی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مطالعات اولیه روی مدل های رشد اختلاف نرخ رشد در میان کشورها را در متفاوت بودن عواملی زیر بنایی تولید از جمله سرمایه فیزیکی و انرژی می دانند ولی مطالعات نظری و تجربی جدید نشان می داد که عوامل و سازو کارهای درونی در یک اقتصاد (مانند سرمایه انسانی و تحقیق توسعه) در کنار سرمایه فیزیکی و انرژی، رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. امروزه، تجارت موتور توسعه ی اقتصاد بیشتر جوامع پیشرفته و در حال توسعه می باشد و نقش و جایگاه خود را در فعالیت های اقتصادی یافته است. از طرف دیگر بهبود در کیفیت نیروی انسانی موجب می شود که از یک طرف عامل کار، ماهرتر و کارآزموده تر گردد و از طرف دیگر بهبود و پیشرفت در دانش و تکنولوژی نیز سبب می شود تا عامل سرمایه کاراتر و مولد تر گردد. در این مقاله رابطه آزاد سازی تجاری، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و یوهانسون و آزمون علیت گرنجر برای دوره رمانی ۱۳۶۰-۱۳۸۸ برای ایران بررسی شده است. و سپس تأثیر شوکهای اقتصادی در متغیرهای مورد استفاده بررسی شده است. نتایج مدل حاکی از آن است که آزاد سازی تجاری و درجه ی باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی معنادار و اثر مثبت گذارده است و رابطه سرمایه انسانی با رشد اقتصادی نیز مثبت و معنادار بوده است.