سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین حسن شاهی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
مرتضی حسن شاهی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
مسعود نونژاد – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
محسن رحیمی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی، میزان مصرف حام لهای مختلف انرژی می باشد. این مقاله با هدف بررسی رابطه اثر مصرف انرژی، گردشگری بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مطرح شده است. مدل این پایان نامهبا استفاده از داد ههای ۱۱ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی، برای یک دوره زمانی ۹ ساله از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷ به کمک روش اقتصادسنجی داده های تابلویی ۵ تخمین زده شده است. پس از تخمین مدل به این نتیجه رسیدیم که یک رابطه علیت گرنجرییک طرفه از مصرف انرژی، گردشگری به رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین نتایج حاکی این است که اگر خود همبستگی مدل به روش کوکران-اورکات رفع گردد به ترتیب ۰/۳۴و ۰/۱۱ درصد و اگر به روش AR(1 رفع گردد به ترتیب ۰/۱۶ و ۰/۰۵ درصد از میزان رشد اقتصادی بوسیله متغیر مصرف انرژی و گردشگری توضیح داده می شود.